Türkiye otomotiv sanayi ticaret rehberi
SELECT LANGUAGE
NETOTOMOTIV.COM 'DA BUGÜN
2021 '
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - ARAMIZA YENİ KATILANLAR
OTOMOBİL, TİCARİ ARAÇ YETKİLİ SATICILARI ALANLARINDA MI, FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ ?
RAKÄ°PLERÄ°NÄ°ZDEN BÄ°R FARKINIZ OLSUN Ä°STÄ°YORSANIZ SÄ°ZÄ°N YERÄ°NÄ°Z BURASI ...
DETAYLI İHALE BİLGİSİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - SEKTÖREL İHALE İLANLARI
9 KISIM 194 KALEM, LAND ROVER ARAÇLARINA AİT YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI
İdarenin Adı :
Balıkesir Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 6 Ncı Ana Bakım Merkez Komutanlığı
İşin Adı :
9 Kısım 194 Kalem, Landrover Araçlarına Ait Yedek Parça Malzeme Alımı
İhale Kayıt No :
2012-48271
Türü - Usulü :
Mal alımı - Açık ihale usulü
1. İHALEYİ YAPAN KURUMUN - İDARENİN,
Adresi :
Gümüş Çesme Mahallesi Eskı Kepsut Caddesi Noı:1-1, 10100
MERKEZ - BALIKESİR
Telefon - Faks Numarası :
266 2395000 - 266 2497088
Elektronik Posta Adresi :
eyerlikaya@kkk.tsk.tr
2. İHALE KONUSU MALIN,
Niteliği, Türü, Miktarı :
9 Kısım 194 Kalem, Landrover Araçlarına Ait Yedek Parça
Teslim Yer (ler) i :
6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı MYM.A.liği Taşınır ( Dayanıklı ) 506 Mal Saymanlığı, MERKEZ - BALIKESİR
Teslim Tarihi :
Yüklenici ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip mal teslimatına/işe başlayacaktır. 10.3.2. Malın teslim süresi; 90 (Doksan) takvim günüdür. 10.3.3. Taahhüt konusu mal(lar), sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip sözleşmenin 10.3.2 nci maddesinde belirtilen sürede 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığına taşıma, tahmil tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere defaten teslim edilecektir. Gerektiğinde depolama problemi vb. sebeplerle teslim yeri değişikliği yapılabilecektir. 10.3.4. Taahhüt edilen mal(lar)ın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise ihtarlı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır ve bu sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.5. Mal(lar) vaktinden evvel teslim alınabilir. Bu takdirde mal(lar)ın bedeli kati kabulü müteakip ödenir. 10.3.6. Yüklenici muayeneye arz ettiği mal(lar)ını kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez. 10.3.7. Teslim süresi içerisinde getirilen mal(lar)ın muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici mal(lar)ını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mal(lar)ın yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere getirilen mal(lar), geçici olarak teslim alınarak muayeneleri yapılır. Normal teslim süresinin müsait olmadığı durumlarda ihtarlı süreden faydalanabilir. 10.3.8. Teslim süresi içerisinde ge tirilen teslim edilen mal(lar)ın idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin mal(lar)ı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dâhil) kadar devam eden süredir. 10.3.9. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen mal(lar)ın muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece sözleşmenin 34 üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.10. Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre de işlem yapılacaktır. 10.3.11. Henüz ordu malı olmamış mal(lar) için ihtiyati tedbir kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği kabul edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal getirilmesi için tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın alınmasını müteakip en geç 20 (Yirmi) gün içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati tedbir kararı konulmuş miktar kadar) mal getirmesi mecburdur. 10.3.12.Sözleşmenin yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi durumunda fesih edilmesi sonucunda 4734 sayılı K.İ.Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu ve MSY 310.10 Tedarik Yönergesinin ilgili maddeleri gereği ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi idare tarafından yapılacaktır. 10.3.13. Taahhüt konusu mal(lar)ın, teslim yerlerinde 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığınca göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, ret olması halinde depolardan kaldırılması dâhil, her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir.
3. İHALENİN,
Yapılacağı Yer :
6ncı Ana Bakım Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı, Gümüş Çesme Mahallesi Eskı Kepsut Caddesi Noı:1-1,
MERKEZ - BALIKESİR
Tarih - Saati :
14.06.2012 - 09:30
İHALE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM!
İHALE KAYIT NUMARASI
İHALE KONUSU
FİRMANIZIN ADI
ŞİRKET YETKİLİSİ
ŞİRKETTEKİ GÖREVİ
GSM NUMARASI
E-MAİL ADRESİNİZ
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL İHALE İLANLARI
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ, SMEDYA ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETİ OLUP, HER HAKKI SMEDYA'YA AİTTİR. © 2000 - 2011
POWERED BY SMEDYA ELEKTRONÄ°K YAYINCILIK ( SMEDYA )