Türkiye otomotiv sanayi ticaret rehberi
SELECT LANGUAGE
NETOTOMOTIV.COM 'DA BUGÜN
2021 '
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - ARAMIZA YENİ KATILANLAR
İŞ MAKİNELERİ, TARIM ARAÇLARI SATIŞ, SERVİS ALANLARINDA MI, FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ ?
RAKÄ°PLERÄ°NÄ°ZDEN BÄ°R FARKINIZ OLSUN Ä°STÄ°YORSANIZ SÄ°ZÄ°N YERÄ°NÄ°Z BURASI ...
DETAYLI İHALE BİLGİSİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - SEKTÖREL İHALE İLANLARI
228 KALEM FORD TRANSİT, ISUZU, GT MODEL JEEP, RENAULT VE POYRAZ ARAÇLARI YEDEK PARÇASI ALIMI
İdarenin Adı :
Konya Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı
İşin Adı :
228 Kalem Ford Transit, Isuzu, Gt Model Jeep, Renault Ve Poyraz Araçları Yedek Parçası Alımı
İhale Kayıt No :
2012-54742
Türü - Usulü :
Mal alımı - Açık ihale usulü
1. İHALEYİ YAPAN KURUMUN - İDARENİN,
Adresi :
General Sükrü Olcay Kıslası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi
MERAM - KONYA
Telefon - Faks Numarası :
332 3271002 - 332 3272216
Elektronik Posta Adresi :
hvsvnokveegtmrkkomihlkom@kkk.tsk.tr
2. İHALE KONUSU MALIN,
Niteliği, Türü, Miktarı :
228 Kalem Ford Transit, Isızu, Gt Model Jeep, Renault Ve Poyraz Araçları Yedek Parçası
Teslim Yer (ler) i :
56‟ncı Bkm.Mrk.K.lığı Taş.(Day)-522 Mal Saymanlığı Geçici Tesellüm Deposu, MERAM - KONYA
Teslim Tarihi :
Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip günden başlamak üzere 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 10.3.2. Teslim alınacak mallar yüklenicinin bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından 56‟ncı Bakım Merkezi K.lığı(Konya)‟na teslim edilecektir. Teslim etme esnasındaki indirme-bindirme gibi hamaliye işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Dolayısı ile teslim anında teslim miktarı malzemeyi makul zamanda teslim etmeyi temin edecek miktarda işçi ve araç getirilecektir. Bu işçilerin ve araçların faaliyetleri esnasında geçirecekleri/sebebiyet verecekleri her türlü kaza ve olay sonucu başlarına gelecek her türlü olumsuz durumun sorumluluğu ve neticeleri yükleniciye ait olacaktır. 10.3.3. Teslim süresi takvim günü olup; taahhüt edilen malların son teslim günü resmi tatil gününe tesadüf ettiği takdirde; teslimat, resmi tatili müteakip ilk iş günü mesai saati sonuna kad ar yapılacaktır. Teslimat resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise, tip idari şartnamenin 46‟ncI maddesi ve sözleşme tasarısının 34‟üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.4. Teslim edilen mal kat‟i kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (Red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 10.3.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir (1) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.6. Muayenede geçen sureler teslim süresinden sayılmayacaktır. Muayene süresi, yüklenici tarafından, malın muayene ve kabul işlemleri için idareye teslim edildiği tarih ile muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ edildi ği tarih arasında geçen süredir. Ancak, muayene ve kabul komisyonları tarafından muayenenin başlangıcında, malın muayenesine başlanması için gerekli şartların yüklenici tarafından yerine getirilmeden muayenesine sunulduğunun tespit edilmesi ve Muayene Başlangıç Tutanağında belirtilmesi halinde, bu süreler muayene süresinden sayılmaz. 10.3.7. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (Hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu şartnamenin 46‟ncı maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece bir (1) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar teslim yeri birlik tarafından ihtarın tebliğinden önce teslim alınmaz. 10.3.8. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında be lirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
3. İHALENİN,
Yapılacağı Yer :
Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı,
MERAM - KONYA
Tarih - Saati :
22.05.2012 - 11:00
İHALE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM!
İHALE KAYIT NUMARASI
İHALE KONUSU
FİRMANIZIN ADI
ŞİRKET YETKİLİSİ
ŞİRKETTEKİ GÖREVİ
GSM NUMARASI
E-MAİL ADRESİNİZ
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL İHALE İLANLARI
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ, SMEDYA ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETİ OLUP, HER HAKKI SMEDYA'YA AİTTİR. © 2000 - 2011
POWERED BY SMEDYA ELEKTRONÄ°K YAYINCILIK ( SMEDYA )